មុនពេលពួកយើងដាក់ចេញនូវកម្មវិធីជំនាន់ដែលស្ថេរភាព ពួកយើងនឹងដាក់ចេញនូវជំនាន់ alpha ដើម្បីពិសោធន៍មុខងារនានា និងស្វែងរកកំហុងឆ្គង។ សូមទាញយកតែកម្មវិធី alpha ប្រសិនបើអ្នកមិនមានបញ្ហាជាមួយមុខងារមួយចំនួនដែលមិនដំណើរការល្អ ហើយចង់ជួយពួកយើងដោយរាយការណ៍ពីចន្លោះប្រហោង report bugs និងមិនបង្ករហានិភ័យដល់អ្នក។

The new Tor Browser Alpha includes all supported languages in one multi-locale download. Now you can change language using the menu in General settings without needing to download a different version of Tor Browser or a new language pack.

ភាសា Windows macOS GNU/Linux
See supported languages 32-bit (sig) / 64-bit (sig) 64-bit (sig) 32-bit (sig) / 64-bit (sig)
កម្មវិធីរុករក Tor​ សម្រាប់ Android Alpha
Google Play
aarch64 (sig)
armv7 (sig)
x86 (sig)
x86_64 (sig)

មុនពេលពួកយើងដាក់ចេញនូវកម្មវិធីជំនាន់ដែលស្ថេរភាព ពួកយើងនឹងដាក់ចេញនូវជំនាន់ alpha ដើម្បីពិសោធន៍មុខងារនានា និងស្វែងរកកំហុងឆ្គង។ សូមទាញយកតែកម្មវិធី alpha ប្រសិនបើអ្នកមិនមានបញ្ហាជាមួយមុខងារមួយចំនួនដែលមិនដំណើរការល្អ ហើយចង់ជួយពួកយើងដោយរាយការណ៍ពីចន្លោះប្រហោង report bugs និងមិនបង្ករហានិភ័យដល់អ្នក។

The new Tor Browser Alpha includes all supported languages in one multi-locale download. Now you can change language using the menu in General settings without needing to download a different version of Tor Browser or a new language pack.